Oferta usług kancelarii

Jak mogę Państwu pomóc ?

Oferta kancelarii skierowania jest zarówno do przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych

Klienci indywidualni

Spadek, rozwód a może umowa najmu?

Klienci biznesowi

Stała obsługa a może doraźna pomoc?

Odszkodowania

Wypadek samochodowy? Śliski chodnik?

Czego możesz oczekiwać od współpracy z kancelarią ?

KONSULTACJE I OPINIE PRAWNE
Przedstawiane nam przez klientów zagadnienia prawne mają często złożony charakter. Dlatego też wybór rodzaju świadczonych przez nas usług wymaga wcześniejszego szczegółowego przedstawienia klientom ich sytuacji prawnej. Dokonujemy tego na dwa sposoby: poprzez ustne konsultacje, bądź poprzez opracowywanie szczegółowych opinii prawnych. Między innymi:

 • wyjaśniamy na bieżąco podstawowe zagadnienia prawne związane z sytuacją prawną klienta,
 • doradzamy jak rozwiązać daną sprawę oraz jakie kroki prawne należy podjąć w pierwszej kolejności.
  Umowy

UMOWY
Naturalna elastyczność prawa kontraktów służy nam do budowania zaufania pomiędzy uczestnikami obrotu prawnego. Projektowane przez nas umowy zabezpieczają interesy naszych klientów. W tym zakresie:

 • sporządzamy projekty umów zawieranych zarówno w obrocie gospodarczym, jak też przez podmioty prywatne, nie prowadzące profesjonalnej działalności zarobkowej,
 • uczestniczymy w negocjacjach treści umów w trosce o prawne bezpieczeństwo naszych klientów,
 • opiniujemy projekty umów i monitorujemy sposób realizacji kontraktów już zawartych,
 • uczestniczymy w mediacjach pomiędzy stronami umów w przypadku sporów związanych z realizacją ich postanowień.

REPREZENTACJA STRON W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM
Spory prawne toczone przez naszych klientów nierzadko wymagają rozstrzygnięcia sądu. Dlatego oferujemy Państwu profesjonalne zastępstwo procesowe, które zaoszczędza czas i niepotrzebny stres. W ramach tej usługi odbieramy od naszych klientów pełnomocnictwa procesowe, na podstawie których reprezentujemy ich w sądach sporządzając pisma procesowe, bądź zastępując na rozprawach.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW
Kancelaria od kilkunastu lat świadczy pomoc prawnym przedsiębiorcom. Klientom biznesowym oferujemy kompleksową obsługę prawną. W ramach pomocy prawnej świadczonej w tym zakresie zajmujemy się między innymi:

 • zakładaniem spółek, w tym sporządzaniem projektów umów i statutów spółek oraz regulaminów ich organów,
 • audytami spółek i ich przedsiębiorstw,
 • obsługą prawną organów spółek kapitałowych,
 • wsparciem procesów decyzyjnych zarządów spółek kapitałowych,
 • szkoleniem pracowników/współpracowników przedsiębiorców w zakresie obowiązujących na ich stanowiskach regulacji prawnych, z akcentem na omówienie zmian wprowadzanych przez ustawodawcę.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Wspieramy naszych klientów w dochodzeniu przez nich zwrotu należności pieniężnych. Doradzamy jak radzić sobie z nagłą i niezawinioną utratą płynności finansowej oraz podejmujemy niezwłoczne kroki na drodze polubownej i formalnoprawnej zmierzające do odzyskania pieniędzy od dłużników, w tym:

 • reprezentujemy w negocjacjach z dłużnikami/wierzycielami,
 • prowadzimy postępowania sądowe w sprawach o zapłatę,
 • reprezentujemy wierzycieli/dłużników w postępowaniach egzekucyjnych i monitorujemy ich przebieg.
  Nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI
Służymy naszym klientom pomocą prawną także w zakresie obrotu nieruchomościami. W tej dziedzinie zajmujemy się między innymi:

 • badaniem prawnym (audyt stanu prawnego) nieruchomości,
 • sporządzaniem projektów i opiniowaniem umów z zakresu obrotu nieruchomościami,
 • reprezentowaniem przed sądami w sprawach dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości np. o stwierdzenie zasiedzenia, o ustanowienie służebności,
 • reprezentowaniem przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości,
 • reprezentowaniem wnioskodawców w postępowaniu wieczystoksięgowym.

PRAWO PRACY

W zakresie prawa pracy udzielamy pomocy prawnej dotyczącej zarówno kwestii indywidualnych, jak również związanej z restrukturyzacją całych zakładów pracy, w szczególności:

 • sporządzamy projekty umów, pism i regulaminów,
 • reprezentujemy strony w procesach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

PRAWO RODZINNE
Przepisy prawa rodzinnego dotykają najbardziej intymnej sfery życia. Dlatego też w sprawach z jego zakresu postępujemy taktownie i z wyczuciem, zajmując się miedzy innymi:

 • sporządzaniem projektów, opiniowaniem i negocjowaniem umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyz)
 • reprezentowaniem stron w procesach przed sądami rodzinnymi np. w sprawach o rozwód lub o alimenty.

PRAWO SPADKOWE
Pomoc prawna świadczona naszym klientom z zakresu prawa spadkowego obejmuje m.in.

 • reprezentowanie wnioskodawców w spadkowych sprawach sądowych np. w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o wyjawienie przedmiotów spadkowych, o zachowek,
 • sporządzanie projektów, opiniowanie i negocjowanie umów o dział spadku.

ODSZKODOWANIA

Czy należy mi się odszkodowanie ?” „Jakie odszkodowanie mogę uzyskać ?” „Co zrobić gdy uległem wypadkowi ?” „Czy będzie mnie na stać na prawnika ?”. To częste pytania naszych Klientów.

Niejednokrotnie poszkodowani rezygnują z dochodzenia należnych im sum z tytułu odszkodowania, bo:

Nie zdają sobie sprawy z przysługujących im roszczeń w stosunku do sprawcy szkody.
Roszczenia odszkodowawcze mogą przysługiwać Państwu na skutek zdarzeń, które mają często miejsce w naszym codziennym życiu, np:

 • wypadek samochodowy,
 • zalanie, pożar mieszkania,
 • błąd w sztuce medycznej,
 • czyny niedozwolone (np. pobicie),
 • złamanie nogi w trakcie spaceru po nieodśnieżonym lub dziurawym chodniku itp.

Mylnie oceniają szanse wygranej w sporze z dużymi podmiotami jakimi są w szczególności towarzystwa ubezpieczeniowe.
Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w sporach pozasądowych i sądowych z różnymi typami sprawców szkody. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie uzyskania odszkodowania (w tym weryfikacji sum już uzyskanych) od sprawcy szkody (ubezpieczyciela). Do zakresu naszych działań należy m.in.

 • zgłoszenie szkody,
 • skompletowanie pełnej dokumentacji (w tym w razie potrzeby opinii rzeczoznawcy, psychologa itp.),
 • wstępna wycena należnego odszkodowania,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu przedsądowym i sądowym (zarówno w procesie karnym jak i cywilnym).

Nie zdają sobie sprawy z kwot, jakie mogą uzyskać od sprawcy szkody.
Katalog roszczeń, których poszkodowany może dochodzić od sprawcy szkody jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści,
 • rentę (w tym dla najbliższych członków rodziny zmarłej osoby),
 • odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia.

Przykład:
Klientka potknęła się na dziurze w chodniku;w wyniku wypadku złamała nogę. Korzystając z pomocy kancelarii, uzyskała odszkodowanie od zarządcy dróg w łącznej wysokości 40 tyś. zł.

Obawiają się kosztów jakie muszą ponieść decydując się na skorzystanie z pomocy radcy prawnego lub adwokata.
Nasza kancelaria w sprawach odszkodowawczych preferuje system rozliczenia z klientem, w którym wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od wysokości uzyskanej sumy odszkodowania. Taki sposób rozliczenia z Klientem nie obciąża poważnie jego domowego budżetu, bowiem wynagrodzenie obejmuje przede wszystkim tzw. premię za sukces (wynagrodzenie w wysokości określonego procentu realnie uzyskanych sum odszkodowania).